Suomen Salukikerho Ry Suomen Salukikerho Ry

 

 

SÄÄNNÖTEl Hamrah Yafarraar

 

Hyväksytty yleiskokouksissa 8.10.2006 ja 25.11.2006. Hyväksytty yhdistysrekisterissä 20.12.2006.

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen Salukikerho ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia salukien rotujärjestönä edistämällä, ohjaamalla ja valvomalla salukien jalostusta ja toimia aatteellisena järjestönä jäsenten kesken näiden koiraharrastuksen edistämisessä.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

 - antamalla opastusta ja neuvoja jäsenilleen rodun jalostuksessa ja salukien hoidossa,
 - levittämällä erilaisten painotuotteiden ja muiden tiedotusvälineiden kautta tietoa salukeista,
 - järjestämällä koiranäyttelyitä, käyttökokeita, kursseja ja luentotilaisuuksia sekä muuta vastaavaa yhdistyksen tarkoitusta palvelevaa toimintaa,
 - osallistumalla ulkomuototuomareiden ja juoksupuolen tuomareiden koulutukseen yhteistyössä Suomen Kennelliitto ry:n ja Suomen Vinttikoiraliitto ry:n kanssa muun muassa järjestämällä tuomareiden neuvottelu- ja koulutuspäiviä ja muuta koulutusta,
 - harjoittamalla yhteistoimintaa sekä kotimaassa että ulkomailla olevien koirajärjestöjen ja kennelyhdistysten kanssa ja
 - seuraamalla kenneltoimintaa sekä kotimaassa että ulkomailla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, muodostaa rahastoja sekä ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia. Yhdistys voi järjestää varainkeräyksiä, arpajaisia ja yleisiä huvitilaisuuksia.

3. Jäsenet
Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö (henkilöjäsen) taikka oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö (yhteisöjäsen), joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Varsinainen henkilöjäsen voi olla vuosi-, ainais- tai perhejäsen. Ainaisjäsen on yhdistyksen jäsen, joka on suorittanut syyskokouksen määräämän ainaisjäsenmaksun. Perhejäsen on vuosi- tai ainaisjäsenen kanssa samassa taloudessa asuva henkilö. Yhteisöjäsenet voivat olla ainoastaan vuosijäseniä.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö taikka oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Hallitus voi kutsua tuomari-, asiantuntija- tai kunniajäseniksi ansioituneeksi katsomiaan henkilöitä.

Liittymällä yhdistyksen jäseneksi uusi jäsen sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja hyväksyy sen toimintatarkoituksen.

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Tuomarijäsenet hyväksyy hallitus hakemuksetta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Maksettua jäsenmaksua ei makseta takaisin.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Hallituksen tulee varata jäsenelle kohtuullinen aika antaa asiasta selvityksensä. Maksettua jäsenmaksua ei makseta takaisin.

Jos jäsen ei suorita vuosittaista jäsenmaksua kunkin vuoden kesäkuun loppuun mennessä, hallitus voi katsoa hänen eronneen yhdistyksestä.

5. Jäsenmaksu
Vuosi- ja perhejäsen suorittavat liittymismaksun sekä kalenterivuosittain jäsenmaksuna sen summan, minkä syyskokous on kulloinkin määrännyt. Jäsenmaksut suoritetaan kultakin kalenterivuodelta maaliskuun

loppuun mennessä. Hallitus voi lisäksi määrätä ajankohdan, jonka jälkeen jäsenmaksunsa laiminlyönyt jäsen menettää jäsenetunsa.

Ainaisjäsen suorittaa syyskokouksen määräämän ainaisjäsenmaksun jäseneksi liittyessään.

Tuomari-, asiantuntija- ja kunniajäsenet on vapautettu jäsenmaksuista.

Kannatusjäsenen jäsenmaksusta päättää hallitus.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan yhdistyksen syyskokouksessa siten, että hallituksen muista jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Toimikunnat

Hallitus voi tarvittaessa asettaa toimikuntia määrättyjä asioita varten. Hallitus määrää kunkin toimikunnan toimintakauden ja ohjeistaa toimikuntien toiminnan. Toimikunnissa voi olla myös yhdistyksen ulkopuolisia asiantuntijoita.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Hallitus voi oikeuttaa puheenjohtajan, hallituksen jäsenen, sihteerin tai rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

9. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksellä on kaksi (2) tilintarkastajaa ja heillä kaksi (2) varamiestä. Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätösaineisto ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään keväällä ja syksyllä. Kevätkokous helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, jos hallitus niin päättää, tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta. Kokous on pidettävä viimeistään kahdeksan (8) viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

Asiasta, jonka jäsen haluaa ottaa kevät- tai syyskokouksessa käsiteltäväksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun eli kevätkokouksen osalta edellisen vuoden joulukuun loppuun mennessä ja syyskokouksen osalta elokuun loppuun mennessä.

11. Kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle kirjeellä tai yhdistyksen äänenkannattajassa julkaistavalla ilmoituksella vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

12. Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.

Kannatusjäsenillä sekä tuomari-, asiantuntija- tai kunniajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Äänioikeutettu jäsen voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. Valtuutetulla voi olla enintään kahden (2) jäsenen antama valtakirja.

Yhdistyksen kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi päätettäessä 14§:ssä mainituista asioista. Äänestykset ovat avoimia, ellei vähintään 1/10 osa läsnä olevista äänioikeutetuista vaadi suljettua lippuäänestystä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

13. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 3. valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijat (2)
 4. todetaan kokouksen laillisuus
 5. esitetään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus
 6. esitetään hallituksen laatima tilikertomus edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien siitä antama lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 7. päätetään yhdistyksen varojen sijoittamisesta
 8. päätetään muista kokouskutsussa esitetyistä asioista.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja
 3. valitaan kokoukselle sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä tarvittaessa ääntenlaskijat (2).
 4. todetaan kokouksen laillisuus
 5. esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaa toimikautta varten
 6. määrätään seuraavaksi toimikaudeksi:
  - yhdistyksen vuotuisen jäsenmaksun suuruus eri jäsenryhmille ja ainaisjäsenmaksun suuruus,
  - jäsenten liittymismaksu,
  - puheenjohtajan; hallituksen muiden jäsenten ja toimihenkilöiden palkkiot ja
  - seuraavaksi toimikaudeksi valittavien tilintarkastajien palkkiot
 7. esitetään ja vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio seuraavaa toimikautta varten
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä seuraavaksi toimikaudeksi
 10. päätetään muista kokouskutsussa esitetyistä asioista.

14. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa kokouksessa, joista jälkimmäinen voidaan pitää aikaisintaan kuukauden kuluttua ensimmäisestä kokouksesta. Sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan vähintään 3/4 yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.  

Jos yhdistys puretaan, käytetään jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti vinttikoiratoiminnan hyväksi.

15. Yhdistyslain soveltamisesta
Mikäli säännöistä ei muuta johdu, noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia.

16. Saavutetut jäsenoikeudet
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

 

 

© Copyright 2006 Suomen Salukikerho Ry - Finnish Saluki Club. All rights reserved.
Webdesign by KL & HyDe & PaS & SM